Prodavac, NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Prema zakonu o zaštiti potrošača, NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od  dana prodaje robu potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač.
Zakonska odgovornost prodavca NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD ne postoji ako isporučena roba:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Način postupak za izjavljivanje reklamacije i postupanje po reklamaciji

Kupac ima pravo da izjavi reklamaciju zbog nesaobraznosti robe, zbog ostvarivanja prava na garanciju, zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, i to:

 • usmeno ili pismenim putem na adresu u Beogradu, Ulica Starca Vujadina 13,
 • pisanim putem na faks broj 011-24-23-646,
 • telefonskim putem na broj 011-24-23-646,
 • elekstronskim putem na adresu servis@lupogroup.com,

uz obavezno dostavljanje dokaza o kupovini (kopija fiskalnog isečka ili ugovora).

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju i o odluci da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, računajući od dana podnošenja reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, i da bira između opravke ili zamene. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa navedenim nije moguće, kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako: nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku; opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene; otklanjanje nesaobraznostinosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca. Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.
Ako nesaobraznost robe nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana isporuke, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD.
Potrošač ne može za raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

U slučaju da odbije reklamaciju, prodavac je dužan da:

 • Pruži odgovarajuće obaveštenje; 
 • Sveobuhvatno obavesti potrošača o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i nadležnim telima za vansudsko rešavanje sporova. Prodavac će ukoliko potrošač to zahteva učestvovati u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova. (čl.151 ZZP Sl.Glasnik RS 88/2021). Spisak tela nalazi se na sajtu Ministarstva trgovine i turizma.

Zakonska odgovornost za nesaobraznost robe prestaje da važi u sledećim slučajevima:

 • nepoštovanja uputstva za upotrebu,
 • nepravilne upotrebe i održavanja proizvoda,
 • popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
 • ugradnje neoriginalnih rezervnih delova,
 • nemarnog rukovanja proizvodom, koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,
 • oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca po krivnji kupca ili treće osobe.

Zakonska odgovornost za nesaobraznost robe ne obuhvata:

 • manja odstupanja u nijansi boje ili promene boje premaza na posuđu, koje ne utiču na funkcionalnost
 • estetske greške koje ne utiču na funkciju i sigurnost korišćenja proizvoda
 • greške koje načini strano telo ubačeno u aparat

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe  (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke.

Ukoliko je potrošač za kupljeni servis dobio garanciju, i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Sve informacije o servis možete dobiti u našem centralnom servisu u Beogradu, mejlom na servis@lupogroup.com ili pozivom na 011-24-23-646.

Ukoliko želite da Vas e-mailom obavestimo čim proizvod bude ponovo dostupan za poručivanje, molimo Vas prijavite se na listu čekanja.