Svi proizvodi iz naše ponude podležu garanciji u periodu koji je definisan zakonom. Kod garancije važe garantni uslovi koje propisuje zakon ili koji su navedeni u garantnoj izjavi. Garantni period počinje kada kupac primi robu.

Garancija prestaje da važi u sledećim slučajevima:

  • nepoštovanja uputstva za upotrebu,
  • nepravilne upotrebe i održavanja proizvoda,
  • popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
  • ugradnje neoriginalnih rezervnih delova,
  • nemarnog rukovanja proizvodom, koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,
  • oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca po krivnji kupca ili treće osobe.

Garancija ne obuhvata:

  • manja odstupanja u nijansi boje ili promene boje premaza na posuđu, koje ne utiču na funkcionalnost
  • estetske greške koje ne utiču na funkciju i sigurnost korišćenja proizvoda
  • greške koje načini strano telo ubačeno u aparat

Za realizaciju garancije je potrebno dostaviti dokaz o kupovini. Originalno pakovanje nije neophodno.