Svi proizvodi iz naše ponude podlježu garanciji u periodu koji je definisan zakonom. Kod garancije važe garantni uslovi koje propisuje zakon ili koji su navedeni u garantnoj izjavi.
Garantni period počinje kada kupac primi robu.

Garancija prestaje da važi u sljedećim slučajevima:
–    nepoštovanja uputstva za upotrebu,
–    nepravilne upotrebe i održavanja proizvoda,
–    popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
–    ugradnje neoriginalnih rezervnih dijelova,
–    nemarnog rukovanja proizvodom, koje ima za posljedicu mehanička ili estetska oštećenja,
–    oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca po krivnji kupca ili treće osobe.

Garancija ne obuhvata:
–    manja odstupanja u nijansi boje ili promjene boje premaza na posuđu, koje ne utiču na funkcionalnost
–    estetske greške koje ne utiču na funkciju i sigurnost korišćenja proizvoda
–    greške koje načini strano tijelo ubačeno u aparat

Za realizaciju garancije je potrebno dostaviti dokaz o kupovini. 
Originalno pakovanje nije neophodno.