Garancija

Svi proizvodi iz naše ponude podlježu garanciji u periodu koji je definisan zakonom. Kod garancije važe garantni uslovi koje propisuje zakon ili koji su navedeni u garantnoj izjavi.
Garantni period počinje kada kupac primi robu.

Garancija prestaje da važi u sljedećim slučajevima:
-    nepoštovanja uputstva za upotrebu,
-    nepravilne upotrebe i održavanja proizvoda,
-    popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
-    ugradnje neoriginalnih rezervnih dijelova,
-    nemarnog rukovanja proizvodom, koje ima za posljedicu mehanička ili estetska oštećenja,
-    oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca po krivnji kupca ili treće osobe.
 
Garancija ne obuhvata:
-    manja odstupanja u nijansi boje ili promjene boje premaza na posuđu, koje ne utiču na funkcionalnost
-    estetske greške koje ne utiču na funkciju i sigurnost korišćenja proizvoda
-    greške koje načini strano teijlo ubačeno u aparat

Za realizaciju garancije je potrebno dostaviti dokaz o kupovini. 
Originalno pakovanje nije neophodno.